บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เอ็มเค เรสโตรองต์ และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย