ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “การผลิตผักปลอดภัยในระบบปิด Plant Factory”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรัษัทซีวิค มีเดีย จำกัด)
ได้ร่วมเป็นวิทยากร วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น