ค่าความถูกต้องของสี หรือค่า CRI สำคัญอย่างไร?

 ค่าความถูกต้องของสี(COLOR RENDERING INDEX : CRI) เป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพของแสงที่ส่องไปที่วัตถุ ทำให้เห็นสีของวัตถุได้ถูกต้องมาก-น้อยเพียงใด โดยค่าความถูกต้องของสี หรือ CRI นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดยเป็นการเปรียบเทียบกับแสงจากดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันที่มีค่า CRI = 100 ดังนั้นหากหลอดไฟดวงใดมีค่า CRI ต่ำจะทำให้สีของวัตถุที่อยู่ภายใต้แสงจากหลอดไฟดวงนั้นเพี้ยนไปได้